Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση λαμβάνει χώρα ως ένα φυσιολογικό φαινόμενο, ενώ η χαρακτηριστική κλινική συμπτωματολογία της παρουσιάζεται όταν οι αντιπαλινδρομικοί μηχανισμοί αποτυγχάνουν και επιτρέπουν στο περιεχόμενο του στομάχου να έρθει σε παρατετ...